Szentmisék rendje

Bécsben vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
Gyóntatás: minden pénteken a Stephansdomban 18:00 - 20:00 óráig, (kivéve július , augusztus)

Badenben
Szent József plébánia templom
2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74
szentmise 16:30 órakor

2022. február 13.
2022. március 13.
2022. április 10.
2022. május 8.


Bécsújhelyen
Bécsújhelyi Dóm
Domplatz 1,
2700 Wiener Neustadt

szentmise 17:00 órakor

2022. január 30.
2022. február 27.
2022. március 27.
2022. április. 24.
2022. május 29.

Szentmisék rendje Szent Karácsony ünnepén

36564co-squashed


Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc érseki tanácsos,
esperes, főlelkész


december 24. "éjféli szentmise" 22:30 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11:00 órakor

december 26. Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11:00 órakor

január 1. Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, Jézus körülmetélésének emlékezete 11:00 órakor

Januar 2. Karácsony után 2. vasárnapja 11:00 órakor

január 6. Urunk Megjelenése, 11:00 órakor

január 9. Urunk Megkeresztelkedése, 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor


20 + C - M - B + 22

HÁZSZENTELÉS LITURGIÁJA
(a karácsonyi szentmisék végén szenteltvizet, tömjént és matricát lehet előre csomagoltan haza vinni)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Békesség e háznak!
És minden lakójának!

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen mindig rajtunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből (3,12-21)
"Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen felül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat az Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának."

Ez az Isten igéje!
Istennek legyen hála!

Könyörögjünk!
Mindenható Urunk, Istenünk! Álld meg + ezt a hajlékot. Lakjék benne egészség, tisztaság, és Lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség hálaadás az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Kérünk maradjon meg szent áldásod ezen a lakáson és minden lakóján, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája családunknak:
• Oltalmadba ajánljuk otthonunk minden lakóját: N, N, N, ... (családtagok felsorolása) áldj meg minket, hogy egészségben, békében és szeretetben éljünk!
• Oltalmazd családunkat, annak minden tagját (a nagyszülőket), hogy hűségesek maradjunk Hozzád, és semmi baj vagy megpróbáltatás ne szakítson el minket egymástól és Tőled!
• Add meg, hogy otthonunkba lépő vendégeinket a tőled tanult szeretettel tudjuk fogadni!
• Munkánk és tanulásunk által alakíts bennünket, hogy a világban mindenütt a te szeretetedről tegyünk tanúságot!
• Tedd eredményessé munkánkat, oszlasd el anyagi gondjainkat, szenteld meg örömeinket; a szomorúság és szenvedés óráiban pedig vigaszunkat találjuk meg Tebenned!
• Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink/családtagjaink elnyerjék szeretetük jutalmát, a színről színre látás örök boldogságát!

Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életében felnövekedett. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Most forduljunk mennyei Atyánkhoz azzal az imádsággal, amit az Úr Jézustól tanultunk: Mi Atyánk...

(Szenteltvíz hintés és tömjénezés)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Hanuka és Advent: közös várakozás

Egy kis anekdota azt meséli el, hogy egy rabbi és egy pap a Messiás eljöveteléről beszélgetnek. Ahogy az várható, nem tudnak megegyezni abban, hogy Jézus Krisztus alakjában már egyszer megjelent-e. De megpróbálnak közös megoldást találni: várjuk együtt! És amikor egy nap eljön, amiben mindketten hiszünk, csak annyit kell tennünk, hogy figyelmesen hallgatjuk. Ha azt mondja: "Végre itt vagyok", akkor a zsidóknak volt igazuk, ha azt mondja: "Itt vagyok újra", akkor a keresztényeknek volt igazuk.
Ez a kis történet megmutatja azt a két vallás közötti különbséget, ami mégis összeköti a kettőt. A messiásvárás, azaz a Megváltó eljövetelének reménye mindkét vallásban jelen van, csak más-más előjellel.
Idén van egy érdekes egybeesés, amely elvezet bennünket a "várakozás" témájához.
Hanuka első napjának előestéje, amikor a zsidók meggyújtják a nyolcágú gyertyatartó első lángját (akik különlegessé akarják tenni ezt az estét, kis olívaolajos üvegcséket használnak, nem gyertyát), idén november 28.-ra esik. Nekünk, keresztényeknek, advent első vasárnapját jelöli ez a nap. Advent eljövetelt jelent. Várakozásunk nemcsak Jézus Krisztus születésére irányul Karácsonykor, hanem a Messiás második eljövetelére is.
Zsidó testvéreink a jeruzsálemi templom újraszentelését ünneplik. A templom visszafoglalása csak ideiglenes volt, alig 250 évvel később a Római Birodalom elleni vesztes felkelés után végleg lerombolták. Ennek ellenére az ünnepet továbbra megülik, mert ez az ünnep jelképezi a remény fényét.
Hanuka ünnepének eredete a Makkabeusok első könyvében leírt történetre vezethető vissza. Izraelt abban az időben (i. e. 164 körül) a Szeleukidák, egy görög származású uralkodó dinasztia, szállták meg, akik a jeruzsálemi templomot saját isteneik tiszteletére használták. A zsidók felkelése azonban képes volt felszabadítani Izrael földjét és a templomot. Hanukkah a jeruzsálemi templom újraszentelésére emlékezik nyolc napon át. A nyolcnapos ünnepet egy másik elbeszélés indokolja, amely arról számol be, hogy a felszabadítók csak egy kis, rituálisan tiszta olajjal teli edénykét találtak a templomban, amely nélkülözhetetlen volt az istentisztelethez. Ez azonban csak egy napra volt elegendő. Az új előállítása, amelyet különleges módon kellett elkészíteni, nyolc teljes napot vett volna igénybe. És mégis ez a kis olaj nyolc napon át égett. Ennek a csodának az emlékére a zsidók minden hanuka estéjén eggyel több fényt gyújtanak, mint az előző napon.
Idén - 2021/5782 - a naptár egy olyan meglepetéssel szolgál, amely segít bennünket abban, hogy új perspektívában lássuk ünnepeinket. Hanuka története, amit a keresztény bibliában találunk meg, nemcsak a zsidó vallás, hanem a kereszténység számára is ünneplésre ad okot. Mert radikálisan módon azt tanítja, hogy a hagyományról együtt dönthetünk, és ennek tartalma a rombolásból is kinőhet. Ahol egyesek csak romokat látnak és a múltat siratják, ott a kalapács (ezt jelenti szó szerint, hogy makkabeus) lendülhet!
Ha egy sötét helységbe belépünk, körülvesz bennünket a sötétség. Ha csak erre koncentrálunk, bizony megijedhetünk. De ha ott meggyújtunk egy gyertyalángot vagy olajmécsest és így fényt viszünk a sötétségbe, akkor elűzzük azt. Reményt és bátorságot meríthetünk és adhatunk így mi, a fény hordozói.
A kérdés jogos: itt az ideje talán, hogy az egyház is megünnepelje a hanukát? Ez a zsidó ünnep nem a zsidó, a héber, hanem a keresztény szentírásban található meg, a Makkabeusok két könyvében, amelyek csak görög fordításban maradtak fenn, és így nem tartoznak a zsidóság szentírásai közé. Ne feledjük, hogy a bizánci keleti egyházak megünneplik a szent Makkabeusokat, de augusztusban.
A Messiás, amikor majd eljön, vagy azt mondja: "Itt vagyok újra!", vagy azt: "Itt vagyok végre!". De számít-e egyáltalán, amikor itt lesz, hogy kinek volt előtte igaza? Amikor a Messiás eljön, közös örömünk felülmúl majd mindent, ami elválaszt bennünket egymástól! De addig is, várjuk együtt és ünnepeljük hanukát!

Simon Ferenc esperes, főlelkész, főegyházmegyei keresztény-zsidó együttműködési biztos és Róna Tamás, főrabbi

Scharl segédpüspök látogatás

2021. október 10-én, vasárnap, 11:00 órakor együtt ünnepljük a szentmisét Franz Scharl segédpüspök úrral, aki a Bécsi Főegyházmegyében az idegennyelű pasztorációért fele.

Szeretettel várunk mindenkit!

Szentmisék rendje nyáron (június, július, augusztus)

36141coBécsben minden vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
A járványügyi intézkedések miatt az Am Tabor plébánián.

Június 3-án, arra kérünk mindenkit, ünnepelje a lakóhelyéhez legközelebb eső osztrák plébánián Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét, azaz Úrnapját!

Pünkösd ünnepe „hidakat emel“

A világi értelemben vett böjt, a lockdown végeztével a közösségek már valamivel szabadabban ünnepelhetik a mostani pünkösdöt. A Szentlélek kiáradásának napja eredete folytán hidakat is épít zsidók és keresztények között – emlékeztet ünnepi üzenetében Simon Ferenc érseki tanácsos, az ausztriai magyarok főlelkésze

Forrás:
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3105165/

Szentmisék rendje

Bécsben minden vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
A járványügyi intézkedések miatt az Am Tabor plébánián.

Pünkösdhétfőt ünnepelje a lakóhelyéhez legközelebb eső osztrák plébánián!