shida darkshida light

Bécsi Főegyházmegye Magyar Közössége

Ungarische Gemeinde der Erzdiözese Wien

rólunk
Adományozás

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük.
A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Rólunk

A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének vezetője:
Simon Ferenc érseki tanácsos, Bécs 2. és 20. kerületi esperes-plébános, elnök, főegyházmegyei keresztény-zsidó együttműködési biztos, fővárosi érseki helynökség ökumenikus bizottság elnöke

A titkárságon Dombi József segít a hivatalos ügyintézésben.
A szentmiséken az orgonánál Lévay Tibor főkántor énekel és orgonál.

Önkéntes pasztorális tanácsadók:
Dobos Alpár (cserkészek)
Csiky László (ökumene)
Jakab Péter (Baden)
Szemerédi Tibor (népcsoport tanács)
Szemerédi Ilona (szervezetek, egyesületek)
dr. Ambrus Orsolya (hitoktató)
Kaszás István (hitoktató)
János Ágnes (liturgia)
Kakas Anna (sajtó)

Mi az egyházi, szerkezeti formája a Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének?
A Katolikus Egyház szerves része Ausztriában. Nem plébánia, nem egyházközség. A Főegyházmegye (Idegen)Másnyelvű Közösségei Ügyosztályának része (Referat für Anderssprachige Gemeinden). Tehát a Bécsi Érsekség szolgálata a Főegyházmegye területén élő magyar ajkú hívei számára.

Vissza
cms icon

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc érseki tanácsos, esperes-plébános, főlelkész

A titkárság december 18-tól január 7-ig zárva van.
2024. január 8-tól újra elérhetőek vagyunk.

Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás és szentmise vasárnaponként 11:00 órakor

Szentmisék rendje

A helyes táplálék megválasztása ma általában igen fontos szempont a tudatosan élők körében. Nem mindegy, mivel táplálkozunk, mi mindent veszünk magunkhoz. A jó táplálék megerősít, az egészségtelen beteggé tesz. Így van ez szellemi értelemben is. Az Eukarisztia a keresztények tápláléka.
cms icon

Bécs

Vasár- és ünnepnap 11:00 órakor

Szentmisék és szertartások helye:
Krisztus feltámadása plébánia templom
1020 Wien, Am Tabor 7.

Házszentelési imák

cms icon

Bécsújhely

A hónap utolsó vasárnapján 17:00 órakor a Prépostság Szent Katalin kápolnájában
2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1

2024.
szeptember 29.
október 27.
november 24.
december 22.

2025.
január 26.
február 23.
március 30.
április 27.
május 25.

cms icon

Baden

A hónap 2. vasárnapján 16:30 órakor
a Szent József plébánia templomban
2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74

2024.
október 13.
november 10.
december 8.

2025.
január 12.
február 9.
március 9. 
május 11.


Énekrend

cms icon

Feature Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

cms icon

Advent és Karácsony

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

cms icon

Feature Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Same Height Control

Események

placeholder image

Elsőáldozási Szentmise a szkóla közreműködésével 2024. április 7-én 11:00 órakor

Bérmálkozái Szentmise Ft. Asztrik em. főapát úrral 2024. április 21-én 11:00 órakor

2024

Szent Negyvennap és Húsvét

szentmisék és szertartások: Krisztus feltámadása plébánia templom 1020 Wien, Am Tabor 7.

Nagyböjt 1. vasárnapján hamvazkodás 11:00 órakor
Keresztúti ájtatosság péntekenként 17 órakor

nagyböjtben minden pénteken
18:00-20:00 óráig a Stephansdomban
(Nagypénteken, a Stephansdom szertartásai miatt, nincs gyóntatás)

Szent Efrém imája
Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség, könnyelműség, megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökön örökké.
Ámen.

BŰNBÁNATI ÉNEKEK AZ UTRENYÉBEN
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!
A bűnbánat ajtaját nyisd meg nékem életadó Urunk, * mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban, * mert saját testem hajlékát megfertőztetve viselem, * de mint irgalmas, * a te jóságos kegyelmeddel * tisztíts meg engem!
Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.
Az üdvösség útjára taníts engem, Istenszülő, * mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet * és tunyaságban töltöttem életemet * de imádságaid által tisztíts meg engem * minden tisztátalanságtól!
Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint és könyörületességed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!
Gonosz cselekedeteimnek sokaságára gondolván, * én megátalkodott bűnös,. * remegek az ítéletnek rettenetes napjától, * de egyszersmind bízva a te kimeríthetetlen kegyelmedben, * Dávid király szavaival kiáltok hozzád: * Könyörülj rajtam Isten * a te nagy irgalmasságod sokasága szerint!

BŰNBÁNATI ZSOLTÁROK:

6. zsoltár • A megtört szívű ember az Úr irgalmát kéri
(A karvezetőnek, húros hangszerre – Dávid zsoltára.)
Uram, haragodban ne feddj meg engem, * indulatodban meg ne fenyíts!
Könyörülj rajtam, Uram, mert gyenge vagyok, * gyógyíts meg, Uram, mert reszket minden tagom!
A lelkem mélyen megrendült, * meddig késel még, Uram?
Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életem, * szabadíts meg irgalmad miatt!
Mert nem gondol rád senki a holtak között, * a halál országában ki dicsőít téged?
Belefáradtam a sóhajtozásba, † egész éjjel könnyel áztatom ágyamat, * könnyeimmel öntözöm fekvőhelyem.
Elhomályosult szemem a bánattól, * ellenségeim miatt őszülök.
Távozzatok tőlem, mind, akik gonoszat műveltek, * mert meghallgatta az Úr hangos sírásom.
Meghallgatta az Úr kérő szavamat, * elfogadta az Úr imámat.
Szégyenüljön meg minden ellenségem és félelem szállja meg őket, * hátráljanak meg és tüstént borítsa szégyen őket!


31. zsoltár • Boldog, aki bűnbocsánatot nyert
Boldog, akinek megbocsátotta vétkét * és eltörölte bűnét az Isten.
Boldog ember, akinek gonoszságát fel nem rója, * és akinek lelkében nincsen álnokság.
Amíg erről hallgattam, elmerevedtek csontjaim, * sóhajtozásomnak nem volt vége.
Mert rám nehezedett kezed éjjel és nappal, * életerőm ellankadt, mint a föld a nyári hőségben.
Megvallottam akkor neked vétkemet, * nem rejtegettem tovább bűnömet.
Így szóltam: „Megvallom gonoszságomat az Úrnak!” * És te megbocsátottad, amit ellened vétettem.
Ezért hozzád fohászkodik minden igaz * a csapások idején.
Hiába tör rá a vizek árja, * hullámai őt el nem érik.
Te vagy oltalmam, megóvsz minden bajtól, * a szabadulás örömével veszel körül engem.
Bölcsességet adok neked, † és megtanítalak az útra, amelyen járnod kell, * szemem rajtad nyugszik.
Ne legyetek olyanok, mint a ló vagy az öszvér, * mert azokban nincsen értelem,
kantárral és gyeplővel kell megfékezni őket, * különben nem követik szavadat.
Sok szenvedés éri a bűnöst, † de aki az Úrban bízik, * azt ő irgalommal veszi körül.
Vigadjatok és ujjongjatok az Úrban, igazak, * és örvendjen minden tiszta szívű!


37. zsoltár • Súlyos beteg imádsága
Uram, indulatodban ne feddj meg, * haragodban ne büntess engem;
mert nyilaid belém hatoltak, * és rám nehezedett súlyos kezed.
Nincs ép hely testemen, mert haragszol énrám, * nincs egy ép csontom, mert sok a vétkem.
Gonoszságaim összecsaptak fejem fölött, * rám nehezednek, mint súlyos teher.
Elmérgedtek és gyulladásban vannak sebeim, * mivel oktalan vagyok.
Elcsüggedtem és földre görnyedtem, * szomorúan járok naphosszat.
Égő fájdalom kínozza derekam, * nincs ép hely testemen.
Elgyöngültem és megtört vagyok, * szívem gyötrelmében kiált szavam.
Előtted van minden kívánságom, Uram, * sóhajom nincs rejtve előtted.
Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, * elhomályosult szemem világa.
Barátaim és szeretteim magamra hagynak bajomban, * rokonaim kerülnek engem.
Tőrt vetettek, akik életemre törnek, † pusztulással fenyegetnek, akik vesztemet akarják, * és csalárd terveket szőnek egész nap.
De én meg sem hallom, mintha süket volnék, * mint a néma, számat föl nem nyitom.
Olyan lettem, mint aki nem hall, * akinek szájában nincs ellenvetés.
Mert benned remélek, Uram, * te meghallgatsz engem, Uram, Istenem.
Így szóltam: „Ne nevessenek rajtam, * ne ujjongjanak, ha megbotlik lábam.”
Bizony az elbukáshoz már közel vagyok, * szemem előtt van mindig a fájdalom.
Én pedig megvallom, hogy bűnös vagyok, * és vétkeim miatt meg nem nyughatom.
De ellenségeim virulnak és erősebbek nálam, * sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek.
Rágalmaznak engem és a jóért rosszal fizetnek, * mivel mindenkor a jóra törekszem.
Ne hagyj magamra, Uram, † Istenem, ne távozz el tőlem! * Uram, szabadítóm, siess, oltalmazz engem!


50. zsoltár • Bűnbánat
(A karvezetőnek – Dávid zsoltára, amikor Nátán próféta fölkereste, mivel együtt volt Batsebával.)
Könyörülj rajtam irgalmadban, Istenem, * töröld le gonoszságomat nagy jóságod szerint!
Teljességgel moss meg bűnömtől engem, * vétkeimtől tisztíts meg engem!
Mert elismerem vétkemet, * előttem van bűnöm szüntelen.
Egyedül ellened vétkeztem, * színed előtt gonoszat tettem.
Ám te végzésedben igaz vagy, * és igazságos, amikor ítélsz.
Íme vétekben jöttem a világra, * anyám bűnben fogant engem.
Ám te az igaz szívet szereted, * bölcsességedet föltárod nékem.
Hints meg izsóppal és tiszta leszek, * moss meg és a hónál fehérebb leszek!
Add hallanom a vígság és öröm szavát, * hadd ujjongjanak megtört csontjaim!
Fordítsd el bűneimtől arcodat, * töröld el minden vétkemet!
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * újítsd meg bensőmben az erős lelket!
Ne taszíts el színed elől, * ne vond meg tőlem szent Lelkedet!
Add vissza üdvösséged örömét, * tégy erőssé engem készséges lélekkel!
Megtanítom a bűnösöket minden utadra, * az istentelenek hozzád térnek.
Szabadíts meg a vérontás bűnétől, Isten, megmentő Istenem, * és igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem!
Nyisd meg ajkamat, Uram, * és szám hirdeti dicséreted!
Mert véres áldozatban nem leled kedved, * égő áldozatban sem telnék örömed.
Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes lélek, * nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szívet.
Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal, * építsd fel Jeruzsálem falait!
Akkor majd kedves lesz előtted az igaz áldozat, † az égő és a teljes áldozat, * akkor majd állatokat hoznak oltárodra.


101. zsoltár • A száműzött imája
(Egy szenvedő imája, aki nyomorúságában elpanaszolja baját az Úrnak.)
Uram, hallgasd meg imámat, * kiáltásom jusson eléd!
Ne rejtsd el előlem arcodat, * szorongatásom napján fordítsd felém füledet!
Amikor csak hozzád kiáltok, * siess, hallgass meg engem!
Mint a füst, elmúlnak napjaim, * csontjaim, mint a parázs, izzanak.
Mint a lekaszált és elszáradt fű, olyan a szívem, * elfelejtem megenni kenyerem.
Egyre csak jajgatva kiáltok, * húsom csontomra tapadt.
Olyan lettem, mint pelikán a pusztában, * mint bagoly a romok között.
Elkerül az álom és sírok, * mint magányos veréb a háztetőn.
Ellenségeim egész nap gyaláznak, * összeesküsznek ellenem, akik miattam haragra lobbantak.
Hamut eszem kenyér helyett, * és italomat könnyel vegyítem
neheztelésed és haragod miatt, * mert magasba emeltél, hogy földre sújts engem.
Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, * elszáradok, miként a széna.
Ám te, Uram, örökre megmaradsz, * nemzedékről nemzedékre fennmarad neved.
 Fölkelsz és megkönyörülsz Sionon, † mert itt az ideje, hogy megkegyelmezz néki, * valóban itt az óra.
Még köveiben is gyönyörködnek szolgáid, * és sírnak romjai fölött.
A nemzedékek félik majd nevedet, Uram, * és dicsőségedet vallja a föld minden királya;
Mert az Úr felépíti újra Siont, * és megjelenik dicső fényében.
Meghallgatja a szegények imáját, * könyörgésüket meg nem veti.
Születendő gyermekeiknek írják föl mindezt, * hogy dicsérje az Urat a jövő nemzedék.
Mert letekintett az Úr fönséges házából, * a mennyből a földre nézett,
hogy meghallja a foglyok sóhaját, * és megszabadítsa a halálra szántakat,
hogy Sion hegyén az Úr nevét hirdessék, * és Jeruzsálemben dicső erejét,
Ha majd egybegyűlnek ott népek és országok, * hogy az Urat szolgálják.
 Útközben megtörte erőmet, * megrövidítette életem napjait.
Akkor így szóltam: † Ne ragadj el életem derekán, * hisz nemzedékről nemzedékre tartanak éveid, Istenem!
Kezdetben te vetettél a földnek szilárd alapot, * az égbolt is a te kezed műve.
Ezek elmúlnak, de te megmaradsz, † elavulnak, mint az ócska ruha, * mint az öltözéket, váltod őket.
Megváltoznak, de te ugyanaz maradsz, * s éveid nem érnek véget.
Szolgáid fiai nálad laknak, * utódaik megmaradnak színed előtt.


129. zsoltár • Kiáltás a mélységből
(Zarándokének.)
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * hallgasd meg szavamat, Uram!
Legyen füled figyelmezéssel, * amikor hozzád könyörög szavam!
Ha felrovod a vétkeket, Uram, * ki áll meg akkor előtted, Uram?
Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, * hogy félelemmel szolgáljunk téged.
Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, * bizalommal várom igéjét.
Lelkem eseng az Úr után, * jobban, mint éji őr a virradat után.
Jobban, mint éji őr a virradat után, * esengjen Izrael az Úr után,
mert az Úrnál az irgalom, * s bőséges a megváltás nála.
Ő váltja meg Izraelt * minden bűnétől.


142. zsoltár • Imádság megpróbáltatás idején
(Dávid zsoltára.)
Hallgasd meg imádságomat, Uram,
könyörgésem szavára figyelj, * hallgass meg, mert hű és igaz vagy!
Ne szállj perbe szolgáddal, * hiszen egy élő sem igaz előtted.
Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja életem, * sötétségbe taszít, mint régen meghaltat.
Elcsüggedt bennem a lélek, * szívem megdermedt bensőmben.
Visszaemlékezem a régi napokra, † végiggondolom minden tettedet, * átgondolom, amit kezed művelt.
Kitárom feléd kezemet, * mint aszú föld, szomjazik utánad lelkem.
Siess, Uram, hallgass meg, * mert elfárad bennem a lélek!
Ne rejtsd el arcodat előlem, * mert olyan leszek, mint a sírba szállók!
Hadd érezzem irgalmad minden reggel, * hiszen tebenned bízom!
Mutasd meg, melyik úton járjak, * lelkemet hozzád emelem!
Ellenségeimtől ments meg, Uram, * oltalmat nálad keresek.
Taníts meg, miként teljesítsem akaratod, † hiszen te vagy Istenem. * Jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Tarts életben nevedért, Uram, * vezess ki engem a gyötrelemből igaz voltodban!
Irgalmadban semmisítsd meg ellenségemet,
tedd ártalmatlanná, akik szorongatják a lelkem,
mert, nézd, én a szolgád vagyok.


1. 1. hétfő 1-6. zsoltár
2. 1. kedd 7-9. zsoltár
3. 1. szerda 10-15. zsoltár
4. 1. csütörtök 16-17. zsoltár
5. 1. péntek 18-20. zsoltár
6. 1. szombat 21-23. zsoltár
7. 1. vasárnap 24-28. zsoltár
8. 2. hétfő 29-31. zsoltár
9. 2. kedd 32-34. zsoltár
10. 2. szerda 35-36. zsoltár
11. 2. csütörtök 37-40. zsoltár
12. 2. péntek 41-44. zsoltár
13. 2. szombat 45-48. zsoltár
14. 2. vasárnap 49-54. zsoltár
15. 3. hétfő 55-59. zsoltár
16. 3. kedd 60-64. zsoltár
17. 3. szerda 65-67. zsoltár
18. 3. csütörtök 68-69.
19. 3. péntek zsoltár 70-72.
20. 3. szombat zsoltár 73-76. zsoltár
21. 3. vasárnap 77. zsoltár
22. 4. hétfő 78-82. zsoltár
23. 4. kedd 83-87. zsoltár
24. 4. szerda 88-89. zsoltár
25. 4. csütörtök 90-93. zsoltár
26. 4. péntek 94-97. zsoltár
27. 4. szombat 98-101. zsoltár
28. 4. vasárnap 102-103. zsoltár
29. 5. hétfő 104-105. zsoltár
30. 5. kedd 106-107. zsoltár
31. 5. szerda 108-110. zsoltár
32. 5. csütörtök 111-113. zsoltár
33. 5. péntek 114-117. zsoltár
34. 5. szombat 118. zsoltár
35. 5. vasárnap 119-126. zsoltár
36. 6. hétfő 127-134. zsoltár
37. 6. kedd 135-136. zsoltár
38. 6. szerda 137-140. zsoltár
39. 6. csütörtök 141-144. zsoltár
40. 6. péntek 145-150. zsoltár

Virágvasárnap
11:00
Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)

Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat
Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére, a Nagypénteki szertartást és a Húsvéti vigíliát a helyi osztrák plébániájával.

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
11:00
Ünnepi szentmise, ételáldással

Húsvéthétfő
11:00
Ünnepi szentmise

A Jézus-ima a nyugaton ismert rózsafüzérhez hasonló, a keleti keresztény hagyományban elterjedt szóbeli ima, amely már a VII. században ismert volt. Szövege az evangéliumi farizeus és vámos példabeszédéből (Isten, irgalmazz nekem bűnösnek!), illetve a vak Bartimeus felkiáltásából (Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!) kiindulva alakult ki. "Végleges" formájában magába foglalja az egyház tanítását Jézus személyéről, illetve az Isten és ember közötti viszonyról.

Legteljesebb formája magyarul így hangzik:

"Uram, Jézus Krisztus, Élő Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!"

Az ima szövege természetesen változhat, egyes részei elmaradhatnak:
Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, bűnösön!
Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam vagy rajtunk! stb.

Legősibb formája a keleti és nyugati liturgiában egyaránt általános Kyrie eleyson! (Uram irgalmazz!), legrövidebb alakja pedig egyszerűen a Szent Név: JÉZUS! vagy Jézus Krisztus!

Az ima bármely formájának lényeges - központi - eleme Jézus Szent Neve , amelynek hatalma van.

Az ima recitálásához segítségül szolgál egy imafüzér (oroszul chotki, görögül komboskhini), amelyet általában - ellentétben a rózsafüzérrel - fonalból csomóznak. A csomók száma változó, lehet 33 (Jézus földi éveinek száma) illetve létezik 50 és 100 szemes is. A csomók általában nincsenek bizonyos szakaszonként egymástól elválasztva, bár a 100 csomós esetében előfordul, hogy minden 25-ik után egy nagyobb - esetleg fából vagy más anyagból készült - csomó van. A végén szintén fonalból csomózott kereszt található, amely esetenként nagyobb bojtban végződik. Egyesek szerint a bojt arra szolgál, hogy az imádkozó a bűnbánat könnyeit vagy verítékét (a keleti szerzetesek ezt a magánimát mély meghajlásokkal illetve leborulásokkal kísérik) letörölje. A színe általában fekete (az alázat és bűnbánat színe).

A keleti szerzetesek maguk csomózzák ezeket az imafüzéreket, miközben imádkozzák a Jézus-imát. Az imafüzéreket nem áldják meg (mint nyugaton a rózsafüzért), mivel úgy tartják, hogy azt az imádkozó maga szenteli meg a használat során.

A Jézus-ima nagy szentjei valójában szüntelenül ismételték ezt az imát, kezdetben hangosan, majd csak gondolatban, ezért a füzér csak a kezdők esetében szolgálja a számolást, akik számára az még nem vált készséggé. Ebben az esetben nem tartom a legjobb szónak az automatikus kifejezést, bár "A Zarándok" című elbeszélés szerint az ima egy idő után önműködővé válik, és még álmában is elkíséri az embert. Természetesen nem válik teljesen függetlenné az akarattól és többé kevésbé tudatos marad akkor is mikor gyakorlója más - akár fizikai, akár szellemi - tevékenységet folytat. Ebben nyilvánul meg ennek az imaformának az igazi célja: Isten jelenlétének állandó tudatosítása az ember által, a folyamatos Isten jelenlétében élés - nyugati fogalmak szerint az összeszedettség állapota. Míg a rózsafüzér Jézus és Mária életének eseményei fölötti szemlélődés, ezért bizonyos fokú nyugalmat igényel, ez az ima "pusztán" Isten jelenlétének, mindenütt jelenvalóságának állandó tudatosítása, a szemlélődés mint életforma kialakítása, ami nem ment fel az alól a kötelezettség alól, hogy naponta - hasonlóan a rózsafüzér imádkozásához - csak az ima (akár hang nélküli) recitálásával töltsünk el Isten jelenlétében egy bizonyos időt, amelyet kizárólag erre szánunk.

Érdekes - egyben saját tapasztalatom is - Anthony de Mello jezsuita szerzetes meglátása az imafüzér (mint tárgy) használatával, amikor a Jézus-ima, illetve a rózsafüzér kapcsán a "Kapcsolat" című könyvében megjegyzi, hogy az imafüzér puszta kézbevétele, tapintása is imádságra hangolja az embert. Az előrehaladottak számára valószínűleg sokkal inkább ez a szerepe, mint az elmondott imák számolása.

további infó…

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.

Zöld nagyböjt

1_zöld

We are always happy to hear from you.

Get in touch

2024

Advent és Karácsony

If you have any other questions, feel free to contact us.

Get in touch

Advent 1. vasárnapja, szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással 11:00 órakor, elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő

Advent 2. vasárnapja, szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással 11:00 órakor, elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő
16:30-kor szentmise Badenben

December 8.-án arra kérünk mindenkit, ünnepelje a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepét a helyi osztrák plébániájával!

Advent 3. vasárnapja, szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással 11:00 órakor, elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő
17:00-kor szentmise Bécsújhelyen

Advent 4. vasárnapja, szentmise ünnepélyes gyertyagyújtással 11:00 órakor, elsőáldozási és bérmálkozási előkészítő

Minél odaadóbb a készületünk, annál ragyogóbb lesz az ünnepünk. Vegyük komolyan az előttünk álló napokat, hogy az előttünk álló ünnep is komolyan alakíthassa életünket. Az alábbiakban közlünk egy táblázatot, mely az egész Zsoltároskönyv felosztását tartalmazza negyven napra lebontva. Ha valaki az imádság által szeretne jobban készülni, ez a zsoltárbeosztás is segíthet benne.
Pannonhalmi Zsoltároskönyv itt…

Zsoltárbeosztás a 40 napra:

1. november 15. 1-6. zsoltár
2. november 16 7-9. zsoltár
3. november 17. 10-15. zsoltár
4. november 18. 16-17. zsoltár
5. november 19. 18-20. zsoltár
6. november 20. 21-23. zsoltár
7. november 21. 24-28. zsoltár
8. november 22. 29-31. zsoltár
9. november 23. 32-34. zsoltár
10. november 24. 35-36. zsoltár
11. november 25. 37-40. zsoltár
12. november 26. 41-44. zsoltár
13. november 27. 45-48. zsoltár
14. november 28. 49-54. zsoltár
15. november 29. 55-59. zsoltár
16. november 30. 60-64. zsoltár
17. december 1. 65-67. zsoltár
18. december 2. 68-69. zsoltár
19. december 3. 70-72. zsoltár
20. december 4. 73-76. zsoltár
21. december 5. 77. zsoltár
22. december 6. 78-82. zsoltár
23. december 7. 83-87. zsoltár
24. december 8. 88-89. zsoltár
25. december 9. 90-93. zsoltár
26. december 10. 94-97. zsoltár
27. december 11. 98-101. zsoltár
28. december 12. 102-103. zsoltár
29. december 13. 104-105. zsoltár
30. december 14. 106-107. zsoltár
31. december 15. 108-110. zsoltár
32. december 16. 111-113. zsoltár
33. december 17. 114-117. zsoltár
34. december 18. 118. zsoltár
35. december 19. 119-126. zsoltár
36. december 20. 127-134. zsoltár
37. december 21. 135-136. zsoltár
38. december 22. 137-140. zsoltár
39. december 23. 141-144. zsoltár
40. december 24. 145-150. zsoltár

december 24. "éjféli szentmise" 22:30 órakor

december 25 és 26. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11:00 órakor

december 31. Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11:00 órakor

január 1. Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, Jézus körülmetélésének emlékezete 11:00 órakor

január 6. Urunk Megjelenése, 11:00 órakor

január 7. Urunk Megkeresztelkedése, 11:00 órakor

20 + C - M - B + 25

(Többgyermekes családnál)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Békesség e háznak!
És minden lakójának!

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen mindig rajtunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írott leveléből (3,12-21)
"Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen felül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat az Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának."

Ez az Isten igéje!
Istennek legyen hála!

Könyörögjünk!
Mindenható Urunk, Istenünk! Álld meg + ezt a hajlékot. Lakjék benne egészség, tisztaság, és Lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség hálaadás az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Kérünk maradjon meg szent áldásod ezen a lakáson és minden lakóján, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája családunknak:
• Oltalmadba ajánljuk otthonunk minden lakóját: N, N, N, ... (családtagok felsorolása) áldj meg minket, hogy egészségben, békében és szeretetben éljünk!
• Oltalmazd családunkat, annak minden tagját (a nagyszülőket), hogy hűségesek maradjunk Hozzád, és semmi baj vagy megpróbáltatás ne szakítson el minket egymástól és Tőled!
• Add meg, hogy otthonunkba lépő vendégeinket a tőled tanult szeretettel tudjuk fogadni!
• Munkánk és tanulásunk által alakíts bennünket, hogy a világban mindenütt a te szeretetedről tegyünk tanúságot!
• Tedd eredményessé munkánkat, oszlasd el anyagi gondjainkat, szenteld meg örömeinket; a szomorúság és szenvedés óráiban pedig vigaszunkat találjuk meg Tebenned!
• Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink/családtagjaink elnyerjék szeretetük jutalmát, a színről színre látás örök boldogságát!

Most forduljunk mennyei Atyánkhoz azzal az imádsággal, amit az Úr Jézustól tanultunk: Mi Atyánk...

Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életében felnövekedett. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

(Szenteltvíz hintés és tömjénezés)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.

Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.


Házszentelés - néhány gondolat

Idén januárban sajnos nem folytatódhat egyházközségünkben az a szép kezdeményezés, mely szerint Ferenc atya a ministránsokkal járva a családokat, megszenteli a házakat.  tovább...

Mindenek előtt, egy rövid bevezető a házszentelésről (Katolikus Lexikon) és a még elő hagyományokról:

házszentelés, házáldás (lat. benedictio domorum): lakóház, lakás megáldása. Vízkereszt (jan. 6.) napján, ill. hetében a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára (szentelt) krétával fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének tovább...

A Katolikus Egyház Katekizmusa a szentelményekről a következőképpen nyilatkozik:
A SZENTELMÉNYEK

1667 "Ezeken kívül a szentelményeket az Anyaszentegyház alapította. Szent jelek ezek, melyek a szentségekhez némileg hasonlóan elsősorban lelki hatásokat jeleznek és azokat az Egyház közbenjárására meg is szerzik. Fölkészítik az embereket a szentségek sajátos hatásának befogadására, tovább...

A SZENTELMÉNYEK JELLEGZETES VONÁSAI

1668 Az Egyház azért alapította a szentelményeket, hogy bizonyos egyházi szolgálatokat, életállapotokat, a keresztény élet különböző körülményeit, az ember számára hasznos dolgok használatát megszentelje. tovább...

A SZENTELMÉNYEK VÁLTOZATOS FORMÁI

1671 A szentelmények közé tartoznak elsősorban az áldások (személyek, tárgyak, helyek és ételek megáldása). Minden áldás Isten dicsérete és könyörgés az Ő ajándékának elnyeréséért. A keresztényeket Isten Krisztusban "minden lelki áldással" megáldotta (Ef 1,3). tovább...

A mellékelt link egy szép összefoglalót tartalmaz a házszentelés hagyományairól, illetve a “hivatalos” liturgiáját is megtalálhatjuk: Ide kattints!

Információk

Itt általános infromációkat és hasznos tudnivalókat találsz.

Bencés oblátusközösség

Krisztus minden embert meghívott, hogy kövesse őt. Sok út van őhozzá. Ezek egyikét Szent Benedek írta le Regulájában, melyet az Úr szolgálata iskolájának nevezett. 

tovább »

Szkóla

„Énekeljetek az Úrnak,  zengjetek nevének dicséretet…” (Zsolt 68,5)
Liturgikus (gregorián) énekkar, szkóla alakul templomunkban.


tovább »

Senioren

Októbertől júniusig minden hónap 3. vasárnapján 15 órától
A Senioren csoport találkozója egy kiváló alkalom régi és új barátok találkozására és emlékek felidézésére. 

tovább »

Temetési szolgálat

Ha kedves hozzátartozója, rokona meghalt, először is: őszinte részvétünk. Ha a temetési szertartást magyarul szeretnék végeztetni, akkor kérem minél hamarabb jelezzék.

tovább »

Egyházi hozzájárulás

Az egyházi hozzájárulás leírhatósága a személyi jövedelemadóból 600€-ig növekedett.

tovább »

Görög-katolikus Lelkészség

Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 15 órakor Isteni Liturgia, Aranyszájú szent János liturgiája a St. Barbara-templomban 1010 Wien, Postgasse 8.

tovább »

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

coffee%20banner

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

coffee%20banner

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

coffee%20banner

Card Title Here

September 28, 2028

Introducing the Freedom template for Blocs. It comes with lots of features and customizations, making it the perfect template for learning.

Learn More »

Become a Blocs Master »

Same Height Control
bfmk

Szentségek

A szentségek az Egyház küldetésének megvalósulását segítő jelei és eszközei. Életünk és kapcsolataink fontos részei a jelek, amelyek segítségével egymással érintkezünk.

Keresztség

A keresztség szentségéhez szükséges hivatalos okmányok és az ügyintézés módja

Eucharisztia

Az elsőáldozási felkészítőt advent 1. vaárnapjától kezdve, a szentmise után tartjuk az Am Tabor plébánián.

Bérmálás

A bérmálás a keresztség tökéletesítője. Szeretettel várjuk a 14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezését!

Szentgyónás

Gyóntatás: minden pénteken a Stephansdomban 18:00 - 20:00 óráig,
(kivéve július, augusztus)

Házasság

A házasság szentségéhez szükséges hivatalos okmányok és az ügyintézés módja

Betegek kenete

A betegek szentsége (kenete) a betegeknek a vigasztalás és megtisztulás kegyelmét adja.

September 1988

coffee%20banner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ainean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
coffee%20banner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

February 2004

December 2015

coffee%20banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

coffee%20banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

June 2016

June 2017

coffee%20banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

coffee%20banner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

May 2022

Overlay Window with Horizontal Scroll

Apple is using this technique quite a lot on it’s official webiste. Check the iPhone 14 Pro landing page, and you will find the similar modal windows in almost every part of the page.

Keresztség 

Scroll to the right

This section is using the Toggle Class interaction to make a super advanced overlay window.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

You can place text, images, or pretty much anything you want in this area.

To make it easier to edit, set the flex child wrap setting to ‘Wrap’ when entering the content, and when you are done, just switch back to ‘No Wrap’ to switch back to the horizontal scrolling design.

You can use this for statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

You can use this for values

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

This design is not for every website, and it is a bit too complex for some designers. It’s your choice whatever to use it or not.

Titkárság

A titkárság december 18-tól január 7-ig zárva van.
2024. január 8-tól újra elérhetőek vagyunk.

A titkárság május 6-tól 12-ig zárva van.
2024. május 13-tól újra elérhetőek vagyunk.

A titkárság telefonon és emailban továbbra is elérhető.
Hivatali órák: hétfőn és szerdán 10-13, kedden és csütörtökön 14-16 óráig
A személyes ügyfélfogadás minden esetben előzetes időpontfoglaláshoz kötött!

A-1070 Wien, Döblergasse 2/30b
+43 676 78 57 376
E-mail

Modal with Video Player

Check the beatiful custom overlay video player, perfect for any type of promotional video. You can customize the button to be any shape or style, while the video will stop when you close the modal.
Watch Now

Testimonial Cards

Check these three different types of testimonial cards, beautifullly designed and optimized for mobile.
quote left-solid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

quote left-solid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

quote left-solid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

eldar roundquote left-solid

Eldar Gezalov

All-Access Pass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cellen tesque eu, pretium quis.

eldar roundquote left-solid

Eldar Gezalov

All-Access Pass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cellen tesque eu, pretium quis.

eldar roundquote left-solid

Eldar Gezalov

All-Access Pass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cellen tesque eu, pretium quis.

Eldar
Gezalov

Founder
facebooktwitterlinkedin in
eldar square

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus.

Eldar
Gezalov

Founder
facebooktwitterlinkedin in
eldar square

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus.

Eldar
Gezalov

Founder
facebooktwitterlinkedin in
eldar square

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus.

Eldar
Gezalov

Founder
facebooktwitterlinkedin in
eldar square

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis montes, nascetur ridiculus mus.

Titkárság

A titkárság telefonon és emailben elérhető.
Hivatali órák: hétfőn és szerdán 10-13, kedden és csütörtökön 14-16 óráig
A személyes ügyfélfogadás szünetel!

A-1070 Wien, Döblergasse 2/30b
+43 676 78 57 376
E-mail