Évközi 10. vasárnap

30283co_400
Jézus megsajnálja a síró édesanyát, és feltámasztja a naimi ifjút.

Az evangélista a legegyszerűbb szavakkal mondja el a halott ifjú életre keltését. Az apostoli igehirdetés is így beszélt róla. A csodákkal Jézus igazolta jövetelét, és tanúságot tett irgalmas lelkületéről: tudott vigasztalni, bátorítani, segíteni. Igazolta, hogy őbenne az Atya irgalma az ember felé fordult, és az élet ígéretét tárta fel előtte. A nép is azt érezte meg, hogy „Isten meglátogatta őket’“.


Szentmise 11.00 órakor

Úrnapja és Évközi 9. vasárnap

26460co_200
Mindnyájan ettek és jóllaktak a csodálatos kenyérből.

A kenyérszaporítás csodáját Lukács úgy közli, mint az Eukarisztia előképét. Jézus megmutatta, hogy tudja és akarja táplálni azokat, akik hitet és üdvösséget keresnek nála, s hogy neki hatalma van a kenyér és a világ dolgai felett. Amikor tanítványait felszólítja, hogy ők adjanak enni az embereknek, ezzel azt is jelzi, hogy a lelki eledelt rajtuk keresztül adja majd Egyházának. Ez a táplálék olyan lesz, hogy soha ki nem fogy. A maradékból tizenkét kosarat töltenek meg, vagyis az apostolok keze soha nem lesz üres.

Kérünk mindenkit, ünnepelje Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét azaz Úrnapját a helyi osztrák plébániájával!

26554co_200
Jézus példaképül állítja elénk a kafarnaumi százados hitét.
Isten kegyelme a pogányok között is működött. A kafarnaumi százados ennek a példája. Hitt az egy Istenben és abban, hogy segítségére siet az embernek. Jézus előtt még szerénységéről és alázatáról is tanúságot tesz. Ellentéte azoknak, úgy gondolták, hogy Isten le van nekik kötelezve. Az Egyház a szentmisében elismétli a százados szavait, amellyel kifejezte szerénységét és bizalmát.

Vasárnap, szentmise 11.00 órakor
Lange Nacht der Kirchen - Templomok éjszakája
2016. június 10, péntek

Worship Night von United Catholic Worship,
19:00–21:00
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Lobpreisabend mit moderner Musik, gestaltet durch die Wiener Ungarische Katholische Gemeinde und das Band „Eucharist“ aus Ungarn auf deutsche und ungarische Sprache.


Kathpress Live-Gespräch: »Inside – Flucht und Vertreibung«, 21:00–22:30
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Kilian Kleinschmidt spricht über seine Erfahrungen als Leiter des weltweit zweitgrößten Flüchtlingscamps Zaatari im Norden Jordaniens.
Kilian Kleinschmidt, der ehemalige Leiter des Flüchtlingslagers Zaatari, das mit 100.000 Bewohnern zweitgrößte der Welt im Norden Jordaniens, kennt die Fluchtursachen und Lebensumstände der Menschen, die alles auf sich nehmen, um zu entkommen, wie kein Zweiter. Verschiedenste Hintergründe und Motive, Schicksale und Lebensgeschichten, Wut und Verzweiflung prallen in einem solchen Camp aufeinander. Die Einblicke in die Umstände von Flucht und Vertreibung überfordern und zwingen zugleich zu einem humanen Umgang. Der Experte der Vereinten Nationen und Berater der österreichischen Bundesregierung spricht im Kathpress Live-Gespräch mit Dr. Henning Klingen über seine Erfahrungen, die Herausforderungen und Zukunftsperspektiven.


Franz Liszt Wiener Ungarischer Chor, 22:30–23:30
Hl. Elisabeth im Deutschen Haus, Wien
Lassen Sie sich vom Chor, unter der Leitung von Martha Simon Lévay, Sängerin der Wiener Volksoper, in die Werke von Franz Liszt, Arcaldelt und Menegali entführen. Solistinnen/Sängerinnen der Wiener Volksoper. Violine: Éva Léva. Orgel: Tibor Lévay.

http://www.langenachtderkirchen.at/kirche/hl-elisabeth-im-deutschen-haus/

Szentháromság vasárnapja

29013co_400

Krisztus országa nem csak a katolikus népekre terjed ki vagy azokra, akik érvényesen meg vannak keresztelve, hanem az egész emberiségre.

XXIII. János pápa

Szentmise rendje:
11.00 órakor Deutcshordenskirche

Pünkösd

Meghozta boldog örömünk a forgó esztendő megint: a Lélek, a Vigasztaló megszállt az egybegyűlteken. Tündöklő fényességű láng tüzes nyelvekké alakult: igéik hogy lobogjanak, s szeretettől lángoljanak. Beszélnek minden nyelveket; megretten a pogány tömeg, azt vélik: musttól részegek, kiket Szentlélek ihletett. Történt e titkos adomány a szent Húsvét-idő után, hogy ülték ős törvény szerint a bűnbánatnak napjait. Meghajtott fővel esdnek, jóságos Isten, híveid: áraszd ránk égből gazdagon a Lélek áldott kincseit. Ki megszentelted már szívünk, s megadtad kegyelmed nekünk: bocsássad meg most bűneink, s tedd békéssé esztendeink. Add, ismerjük meg az Atyát teáltalad, és egy Fiát: és kettejüknek Lelke, te örökre légy lelkünk hite! Ámen.

A zsolozsma pünkösdvasárnapi himnusza

Szentmise 11.00 órakor
Pünkösdhétfőn szentmise 11.00 órakor

Urunk mennybemenetele és Húsvét 7. vasárnapja

26440co_400
Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe.

Lukács a mennybemenetelről bővebben beszél az Apostolok Cselekedeteiben. Itt csak a hit döntő mozzanatait emeli ki. Az első az, hogy Jézus valóságos jelet adott mennybemeneteléről, vagyis arról, hogy az Atyánál van, tehát istenfiúságát biztosan állíthatjuk. A másik mozzanat az, hogy megáldja apostolait. Ezzel jelezte, hogy a magáénak vallja Egyházát, és ezért kísérni fogja kegyelmével. A harmadik üzenet az, hogy Jézus uralkodik, és ő jön el ítéletet tartani. Az utolsó szót ő fogja kimondani az emberi történelem értékéről.

Szentmise 11.00 órakor
26444sw
Legyenek egyek, amint mi egyek vagyunk.

Az Egyház egységének a hitben és a szeretetben kell megmutatkoznia. Sok ember számára ezek a legfőbb problémák, ezért övéinek egysége Jézus kegyelmi erejét fogja bizonyítani. Az Egyház nem fog széthullani, mert Jézus a benne hívőkkel közli a maga istenfiúi dicsőségét, s azok arra fognak törekedni, hogy megőrizzék az egységet, mint ahogy ő egy az Atyával. Így az Egyház jel lesz a történelemben, s bizonyítani fogja, hogy Isten az emberiséget meghívta az üdvösségre, a végső szeretetegységre.

Szentmise 11.00 órakor

Szent István király bécsi ünnepe 2016

foapatur
Örömmel hirdetjük, hogy a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség meghívását Szent István király bécsi ünnepére Dékány Sixtus apát úr szívesen elfogadta. Szent István királyunkat 2016. augusztus 27-én, szombaton, 13.00 órakor a bécsi Szent István Dómban szentmisével valamint magyar néptánc és népének bemutatóval ünnepeljük.


2011. január 8-án a Ciszterci Rend Generális Apátjának elnökletével, a Zirci Ciszterci Apátság konventkáptalanja és a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának nagyobb elöljárói, így Farkasfalvy Dénes dallas-i apát úr és Horváth Olga kismarosi apátnő nagy többséggel apátjává választotta Dékány Árpád Sixtus atyát.

Dékány Sixtus atya született Mosonmagyaróváron 1969. november 18-án, középiskolai tanulmányát Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte, a Ciszterci Rendbe 1991. augusztus 29-én lépett. Teológiai tanulmányait Rómában, a Szent Anzelm Egyetemen, illetve a Zirci Szent Bernát Hittudományi Foiskolán végezte.

1994-1996 hitoktató a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, 1996-2009 hitoktató, spirituális és osztályfőnök a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában, 2009. szeptember 1-jétől plébános a székesfehérvári Ciszterci Nagyboldogasszony Plébánián és hitoktató, spirituális a Ciszterci Szent István Gimnáziumban.

Húsvét 6. vasárnapja

30169co_400
Az isteni szó az utolsó szó. Nem azért jött el, hogy a világé legyen az utolsó szó.

Paul Claudel

Szentmise 11.00 órakor megemlékezünk hitvalló és vértanú magyar püspökeinkrőlMájusi ájtatosság, litánia 10.45 órakor
Szentmise 11.00 órakor


A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség vendége volt dr. Várszegi Asztrik főapát úr, aki 2016. április 17-én hét fiatalnak és két felnőttnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Főapát úr prédikációjában arra buzdította a bérmálkozókat, hogy ne önmagukon kívül, azzal külsőségekben keressék a boldogságukat, mert az belül található. Az ünnepi szentmisét követően a bérmálkozók családja és a pannonhalmi bencés oblátus szövetség bécsi dékániája agapéra hívta meg Főapát urat illetve a jelenlévő híveket.

Kitekintő

Szent István király bécsi ünnepe 2016. augusztus 27., szombaton 13.00 órakor a Stephansdomban.Magyar Kurír oldala az Irgalmasság szentévről

A Bécsi Főegyházmegye oldala a szentévről


Közösségben vagyunk – Szent Márton-év
http://szentmartonev.hu

Magyar szentmise:

minden vasár- és ünnepnap
11.00 órakor
a
Szent Erzsébet templomban
(Deutschordens-Kirche),
1010 Wien, Singerstr 7.
Gyóntatás: minden pénteken a Stephansdomban 18.00 - 20.00 óra között illetve adventben, nagyböjtben és július, augusztusban a szentmise előtt 10.40 órától

Az Egyházközségi irodában, a Szent István otthonban, Erdős Anna várja önöket. Hivatali órák:
- hétfőn és pénteken 10-13 óráig,
- szerdán 14-18 óráig

Cím: A-1070 Wien,
Döblergasse 2/30b
Telefon: +43 1 526 49 72
Fax: +43 1 526 49 72 25
E-mail

Bécsújhely:
Minden hónap utolsó vasárnapján magyar szentmise 17.00-kor, utána szeretetvacsora, Katharinen-Kapelle, Domplatz 1, Wiener Neustadt


Baden: a hónap második vasárnapján 16.30-kor, 2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74
(kivéve június, július, augusztus)


A keresztény zsidó párbeszéd bécsi bizottságának fontosabb eseményei:
www.christenundjuden.org

ThK_LOGO_Web_200x51px_Hoch

Ha Egyházközségünk munkáját szeretnéd támogatni pénzadományokat szívesen elfogadunk az itt található számlaszámra.
Isten fizesse meg!