A Szent Negyvennap második vasárnapja, Biblia óra

32268co_600
Három sátrat akar Péter építeni. Hiábavaló fáradozás mert Isten dicsőségét nem lehet fogva tartani. Nincs a mi kezünkben. Ajándék, illanó ajándék, amíg szemtől szembe nem látjuk Istent.


2018. február 25-én szentmise:
11:00 Deutschordenskirche
12:00 Biblia óra, Elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Keresztúti ájtatosság
Nagyböjt minden péntekén, 2018. február 23., március 2., 9., 16. és 23-án 18.00 órakor a Deutschordenskirche-ben


A Szent Negyvennap első vasárnapja, hamvazkodás, Biblia óra

Márk 1,12-15
Miért kell ilyen érdesen és élesen kezdeni? Miért kell Jézus nyilvános életének a sivatagban kezdődnie ahol szárazság, kísértés és "vadállatok" vannak? És miért kell nekünk is a böjtöt, a Szent Negyvennapot, ezzel az evangéliummal kezdeni? A sivatagi 40 nap Máténál és Lukácsnál is szerepel. Márk ezt a történet - mint az egész evangéliumát - szűkszavúbban és jóval rövidebben fogalmazza meg. De nem ez a lényeg. Talán csak a lényeget akarja elmondani.
Loyolai Szent Ignác úgy kezdi lelkigyakorlatait, hogy egyértelműen rámutat, életünk célja az, hogy újra és újra Isten felé forduljunk, mindenünkkel, mindennel ami szép és nehéz, mindazzal, ami az élethez tartozik. És, hogy minduntalan újra és újra "életünk rendezéséről" van szó. Talán, nem, egészen biztosan, találunk itt egy párhuzamot. A mai evangélium, belépés a nagyböjtbe, és ez arra szeretne rámutatni, hogy ebben az időszakban ismét, újra Isten felé kell, szabad, lehet fordulnunk. És pont ez az, amiről szólnia kell egész életünknek, nem csak ebben az időszakban, a nagyböjtben. Világosan és tömören megfogalmazva a lényeg: „Az Isten országa közel van. Térj meg és higgy az evangéliumban! "

2018. február 17. szombat, 18.00
Collegium Hungaricum
KMÉM, BMKE
Böjte Csaba testvér beszámolója a dévai Szt. Ferenc Alapítvány jelenlegi helyzetéről.

2018. február 18., vasárnap

Ifjúsági szentmise Csaba testvérrel 11.00 órakor.
A szentmise végén hamvazkodást tartunk.
12.00 órakor Lectio divina, bibliaóra
17.00 Wr. Neustadt-i Dómban ugyancsak Csaba testvérrel


Ezen alkalmakon gyűjtést rendezünk a ferences alapítvány (dévai gyerekek) részére!

"Ott majd meglátjátok őt" Márk evangéliumát olvassuk

A Szent Negyvennap (nagyböjt) minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra, Lectio Divina
IMG_0199 (1)
"Ott majd meglátjátok őt"

Találkozásaink alkalmával Szent Márk evangéliumából olvasunk és próbáljuk saját életünk számára gyümölcsözővé tenni. Az alkalmakat a szöveg megismétlődő és intenzív olvasása, a megosztás, ima és csend jellemzi.

IDŐPONT: a Szent Negyvennap (Nagyböjt) vasárnapjain
HELY: Deutschordenskirche, 1010 Wien, Singerstr. 7 IDŐ: 12.00 óra

Semmilyen tudásra nincs szükség, hogy találkozóinkon részt vegyél csak nyitottságra és kíváncsiságra Nyitottság az Igével való találkozásra és kíváncsiság, hogy a többi résztvevő miként szól hozzá.
Bármelyik alkalomra jöhetsz!

Szeretettel várunk!Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anag-noszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét. 

Évközi 6. vasárnap

Márk 1,40-45
Márk evangélista alig kezdte el evangéliumát már az elején eltitkolja mindazt amit mondani akar. A világ megújul. Ezt akarja valójában mondani. Teljesen ujjá lesz. De miért és hogyan történik ez? A meggyógyított nem beszélhet róla. Az üdvösség a világban végérvényesen jelen van, a leprás saját testén érzi ezt, de hallgatnia kell róla. Amit természetesen nem tud megtenni. És rokonai még kevésbé, amikor meglátják egészségesen. Mindenki a gyógyulásról beszél pedig hallgatniuk kellene. Mindez inkább rejtély mintsem örömhír az evangélium kezdetén. Mit akar Márk ezzel a titkolózással mondani?
Nem akarja, hogy idő előtt valami kiderüljön. De legalábbis addig nem amíg Jézus él. Különben félre értik őt az emberek. Ő nem csodatevő vagy gyógyítást kiimádkozó. Ő az Üdvözítő, Isten kegyelméből. De ezt csak akkor érthető ha az üres sírnál állva felismerem: Isten Fiának hatalma van a világ minden sötétsége felett, még a halálon is. Az Üdvözítő a Keresztrefeszítet. A Keresztrefeszítet a Mennyei Uralkodó. Mert csak a teljes történetnek van értelme. Ezt az értelmet, jelentést, a leprás még Jézus életében megtapasztalja: aki hisz, az üdvözül.

Szentmise:
11:00 Deutschordenskirche


image_preview
"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket." (Mt 11,28)
Minden év február 11-én emlékezünk meg a betegek világnapjáról.
Ezért február 11-én, a vasárnapi szentmisében 11.00 órakor a betegek szentsége is kiszolgáltatásra kerül.
Ha valaki valamilyen testi-lelki betegségben szenved és szeretné a betegek kenetét felvenni kérjük gyónjon meg és járuljon a szentáldozáshoz.

Évközi 5. vasárnap, gyertyaszentelés és balázsáldás

Márk 1,29-39
Ki vagy mi a démon? Hagyjuk figyelmen kívül a modern horrorisztikus elképzeléseket, filmeket. A szó görög eredetű és azt jelenti megoszt, feloszt, megbont. Ha így értelmezem akkor ma nagyon sok démon működik, gondoljunk csak az ember és természet közötti vagy a szegények és gazdagok, a fiatalok és öregek, a vallások és nemzetek de Isten és ember közötti megosztottságra. Ezek olyan megosztottságok, amik a következő években és évtizedekben nagy kihívások elé állítanak majd bennünket. Hogyan lettek ilyen sikeresek a démonok? Megpróbálok egy nagyon személyes és egészen biztosan egyoldalú választ adni. A nagy megosztottságok, az emberben létező kis megosztottságból erednek. Azt hiszem, azok az emberek, akik nem egyek önmagukkal, hajlanak arra, hogy ezt a megbontottságot kifelé is megéljék. Ismerek saját életemből olyan helyzetet, amikor önmagammal nem vagyok egy. Ez nem szórakoztató, sem magam sem pedig környezetem számára. Ezért szívlelem meg az evangélium tanácsát: vonulj magányba, csendesedj, gondolkodj el és imádkozz. Így leszek újra egy önmagammal.
 
Michael Tillmann
 

Szentmisék:
11:00 Deutschordenskirche
16:30 Baden


Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az Atya iránti engedelmességét. Az agg Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. Eljövetelével egyúttal megkezdődik az ítélet. Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az elegettevő szenvedés is.

Vasárnap, február 4-én hozzunk magunkkal a templomba gyertyát! Gyertya szenteléssel emlékezünk meg Urunk bemutatásának ünnepéről. A szentmise végén pedig Balázs áldásban részesülhet mindenki.

Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.
Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút - egy másik változat szerint eltávolította a szálkát -, és így megmentette a haláltól.
Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített egy asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.
A szent csodáiból nem hiányzik annak a magatartásnak a megnyilvánulása sem, amelyet humornak vagy paraszti huncutságnak lehetne nevezni. A helytartó először vízbefojtás általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak szelíd fényében.

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!


Ökumenikus Istentisztelet, Farsangi Mulatság

Plakát ökumene 2018

Bali meghivo

Hetedszer turnézott Ausztriában a Vox Mirabilis Kamarakórus, Scharl segédpüspök látogatása Bécsújhelyen

Hetedik alkalommal kapott meghívást a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus Ausztriába 2017 december 16-án és 17-én. Az elmúlt években Bécsben, Salzburgban, Badenben és Kirschschlagban koncerteztek.
Unbekannt
Tavaly decemberben először Bécsben léptek fel karácsonyi műsorral, aztán Bécsújhelyre (Wiener Neustadt) utaztak. A 13. századi, román stílusú prépostsági főplébánia-templom különleges eseménynek adott otthont: Franz Scharl bécsi segédpüspökkel együtt ünnepelte a karácsonyt a magyar katolikus közösség. Erre az ünnepre kapott meghívást a Vox Mirabilis Kamarakórus.
Unbekannt
„A püspöki szentmisén az összegyűlt magyarok lelkesen és nagy örömmel énekelték velünk a magyar karácsonyi énekeket, a magyar kórusművek hallatán könnyes szemmel mondtak köszönetet” – számolt be a kórus, akiket a segédpüspök meghívott a következő ünnepi alkalomra is. Az egyik legszebb élmény az énekesek számára az volt, hogy a tavaly elhunyt Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök egyik karácsonyi művét adhatták elő a kiváló akusztikájú helyszínen.
Unbekannt
A Vox Mirabilis Kamarakórus egyedülálló műsorral készül minden évben az ausztriai hangversenyekre, még ősbemutatóval is megajándékozták a közönséget.
Forrás és fotó: Vox Mirabilis Kamarakórus
Magyar Kurír

KÉPES BESZÁMOLÓ ITT…