Itt az Egyházközség különböző csoportjait
ismerheted meg

BÉ-KA Gyermekcsoport

Minden vasárnap 11.00 órától a sekrestyében

Ificsoport

Minden szerdán 19.00 órától a Szent István otthonban (1070 Wien, Döblergasse 2/30b)

Szenior-Klub

Minden hónap 3 vasárnapján 15 órától az Am Tabor plébánián (Hochstettergasse 1, 1020 Wien)

Liszt Ferenc Kórus

BÉCSI MAGYAR LISZT FERENC KÓRUS

Dr. Radnai Tibor kapucinus atya, egykori magyar lelkész kezdeményezésére 1977 őszen összeállt egy pár jó hangú és jókedvű fiatal család, teli optimizmussal, hogy letegyék a Liszt Ferenc énekkar alapköveit. A vállalkozásuk sikeres lett és hála Istennek ez olyan szilárdnak bizonyult, hogy még 35 év után is életképesek vagyunk. Az alapító kis csoportból egy nagy család alakult ki. A kórust Tóth Tibor a bécsi operaház egyik akkori tagja vette keze alá és már az első időkben szép eredményeket értünk el. Őt munkája 2 év után külföldre szólította és új kórusvezetőre lett szükség.

A választás a már akkor is nem ismeretlen Simon Lévay Mártára, a bécsi Népi Opera (Volksoper) tagjára esett. A legjobb döntés volt. Hatalmas zenei felkészültséggel, türelemmel és szeretettel folytatta a megkezdett munkát és a kórustagok száma is egyre nőtt. Hiszen még a 80-as években is rengetegen hagyták el szülőföldjüket Így Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről is nagyon sokan jöttek. Ha nem is véglegesen, de többen otthonra találtak Bécsben. Igen nagy számban a kezdettől bekapcsolódtak a kórus éneklésébe. Hiszen itt megértésre, szeretetre és családra is találtak.
Az énekkarunk összetétele roppant érdekes. Kezdettől fogva képviseltetve van csaknem az egész történelmi Magyarország. Azonkívül ökumenikus lelkület is köt össze bennünket. Hivatalosan és gyakorlatilag a „ Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség“ kórusa vagyunk, de a katolikusok mellett a magyar keresztény felekezetek híveiből is többen velünk működnek, sőt ott voltak alapító tagokként is! Isten dicséretére és az emberek lelkesítésére együtt énekelünk. A zenénk és énekeink, valamint a magyar kultúránk ápolásában nem lehetnek szétválasztó elemek. Különösen idegenben nem!
A fő székhelyünk a Német Lovagrend temploma: Bécs 1, Singerstr. 7. A magyar szentmiséken, főleg nagyobb ünnepeken havonta legalább egyszer, de néha többször is közreműködünk
A kórusunk egyre ismertebbé lett Bécsben. Lelkesítő énekeink és zeneszámaink a legnevezetesebb templomokban is felcsendültek Ágoston rendiek, jezsuiták, bencés templom, sőt a Szt. István dóm öreg falai is gyakran hallgathatták énekünket.
Ezen kívül felléptünk Grazban, Klagenfurtban, Villachban, Salzburgban, Innsbruckban, Linzben, Burgenland több városában. Mariazellben is sok magyar zarándoklás alkalmával.
A 90-es évek elejétől már Magyarországra, de az elcsatolt területekre is ellátogattunk. A legnevezetesebbek: Győr, Rév- Komárom, Budapest, Eger, Mátraverebély, Székesfehérvár és Pécs, Cegléd, Keszthely, Balaton – Almádi, Veszprém és Tatán tett szerepléseink.

Délvidéken, Magyarkanizsa területén, Bácskának egyedüli tiszta magyar falujában, az én szülőfalumban is, Tótfaluban, két alkalommal énekelt az énekkar magva gyermekeim Árpád, illetve Tündi egyházi esküvőjén
Legszebb és felejthetetlen közös élményünk 2008 július elején volt: a hat napos erdélyi kirándulásunk, meg egyben zarándok utunk is. Torda Szentlászló, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Madéfalva, Segesvár, Gyulafehérvár, Toroczkó és Nagyvárad. Püspökségeken, érsekségi dómokban a főpásztorok fogadtak bennünket és adták áldásukat a zarándok csoportra. Minden föntebb megemlített város, község templomaiban énekeltünk. A legmeghatóbb találkozás székelyföldiekkel mégis Csíksomlyón történt. Július elején, egy szürke hétfő késő délutánján mintegy 700 személy jött össze arra a szentmisére, amin a bécsi Magyar kórus énekelt. Igaz előtte másfél hónappal a nagy pünkösdi székely búcsú alkalmával a ferences atyák meghirdették ezt a napot és eseményét De le a kalappal a székely testvéreink előtt! Ők tudnak még emlékezni, visszaemlékezni és az egyszerű embert is becsülettel megtisztelni! – Persze itt meg kell említeni, hogy kórusunk két igen tehetséges és hű tagja – Marosvásárhely/Székelyudvarhely – Gellérd házaspár: Ildikó és Andor, mindent nagy szorgalommal, lelkesedéssel és odaadással már szépen előre terveztek és fantasztikusan előkészítettek Bárhova érkeztünk,tárt karokkal és magyar testvéri szeretettel fogadtak. Utólagosan is az egész énekkar nevében hálás köszönetet mondok nekik!
Vissza kell még arra térnem, hogy a nagy tehetségű karnagyunk mellett éppen olyan nagy tehetségű orgonisták is kísértek és kísérnek bennünket ezen a már évtizedekre visszanyúló tevékenykedésünkön. Huszonöt /25/ évig: 1979 – 2004: Csipkó László zongora tanár úr. 2004 óta pedig Lévay Tibor, opera énekes és az egyházközségünk főkantora Tehetséges szólistáink: Mezzoszoprán: Simon Lévay Márta karnagyunk. Basszbariton: Lévay Tibor orgonistánk. Basszus: Simon Lajos. Besegítő szopránok: Simon Vikike és Thaler Viola.
Több mint 30 éven át (1978 tavaszától 2009 január 1.-ig) a Pazmaneum 1. emeleti nagytermében tarthattuk heti próbáinkat és esetleges kis ünnepségeinket. Akkor bezárultak számunkra is az intézmény kapui.
Ft. Simon Ferenc magyar lelkészünk, ausztriai magyar főlelkész és a bécsi érsekség esperese nekünk is és valamennyi magyar csoportnak, külön meg kell neveznem a bécsi magyar cserkészeinket az Am Tabor osztrák plébániáján nyújtott nemcsak új menedékhelyet, hanem igazi otthont is. Ezért a legszívélyesebb hálás köszönet illeti öt.
Erős a meggyőződésem és hiszek abban, hogy a kórusunk még sokszor elénekelheti Halmos László fenséges zsoltárát: “ Minden földek, Istent dicsérjétek!” Hiszen ennek alapján maradtunk meg elhunyt Szépfalusi István, egykori evangélikus lelkész, emlékezetében így, és ö ezt mindig kihangsúlyozta, hogy néki mindegy, hogy mi a kórus hivatalos neve, számára ez vagyunk: “ Daloljatok az Úrnak!” Adja az Úr Jézus, hogy továbbra is így legyen!

Bécs, 2012 október 24. Paksánszki Szilveszter72.sz. SZÉCHENYI ISTVÁN cserkészcsapat

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÈG
HUNGAIAN SCOUTS ASSOCIATION ABROAD - ASOCIACION DE SCOUTS HUNGAROS EN EL EXTERIOR - UNGARISCHES AUSLANDSPFADFINDERBUND
72.sz. SZÉCHENYI ISTVÁN cserkészcsapat Bécs
Nr. 72. SZÉCHENYI ISTVÁN Pfadfindergruppe Wien
Csapatotthon/Gruppenheim: A-1020 Wien, Am Tabor 7, bejárat a Hochstettergasse felől
Csapatparancsnok/Gruppenleiter: Kisgyörgy-Piroska Emese A-1160 Wien
Hyrtlgasse 5-13/10/13 Mobil: 0676/5152069
e-mail-cím: emese.piroska@tele2.at
honlap: www.cserkesz.at

KMÉM - Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Előadások

KATOLIKUS MAGYAR ÉRTELMISÉGI MOZGALOM

PAX ROMANA

Bewegung Ungarischer Katholischer Intellektueller
Pax Romana
Catholic Hungarian University Movement
Pax Romana
Mouvement Hongrois des Intellectuels Catholiques
Pax Romana
ZVR Nr.: 543677190

Összejövetelek (előadások) általában januártól decemberig minden hónap 3. szombatján 19:00-kor az Am Tabor plébánián, 1020 Hochsettergasse 1., kivéve a nyári hónapokat.
December 8-án rekollekciót szoktunk tartani.
Csoportunk rendszeresen támogat Magyarországon tanuló kárpátaljai diákokat és Böjte Csaba OFM dévai gyermekalapítványát.
Kapcsolat: Szemerédi Tibor e-mail: puma_szt@eunet.at


Obm.: Ing. Tibor Szemeredi
Tel./Fax: +43/1/4054961
e-mail: puma_szt@eunet.at

Obmanstv.: Levente Kovács
Tel.: +43/2256/64560
e-mail: levikovacs@hotmail.com

Kassierin: Dr. Tünde Sabanas
Tel./Fax.:+43/1/5966333
e-mail: tsabanas@hotmail.com

Bank Austria Creditanstalt
BIC/Swift Code: BKAUATWW
IBAN: AT76 1200 0523 4005 1101

Wiener-Neustadt

BÉCSÚJHELY
Pasted Graphic

Minden hónap utolsó vasárnapján magyar szentmise
időpontja: 17.00, utána magyar est szeretetvacsorával

Ft. Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Hely: Katherinen-Kapelle, Domplatz 1,
2700 Wiener Neustadt

Mindenkit szeretettel várunk!

Információ: dr. Csernay Jenő 02622/86184Nagy öröm számunkra, hogy a bécsújhelyi (Wiener Neustadt) és környéki magyarok 10 év "vándorlás" után 2013. január 27-én visszatérnek a Szent Katalin kápolnába (Katharinen-Kapelle). Vízkereszt ünnepén Karl Pichelbauer a bécsújhelyi dóm és főplébánia prépostja és Simon Ferenc esperes-plébános, ausztriai magyarok főlelkésze megegyezett abban, hogy, mint eddig is, a magyarok minden hónap utolsó vasárnapján 17 órakor itt ünnepelhetik a szentmisét. Az elmúlt években a Szent Katalin kápolna felújítása miatt a hívek az utóbbi időben a Szent József kápolnában, előtte pedig a Szent Család templomban jöttek össze. Több évtizedes hagyománya van a magyar szentmiséknek Bécsújhelyen. A Szent Katalin kápolna a dóm közvetlen közelében, a prépostság épületében található, de az utcáról is könnyen megközelíthető. A kápolna korábban, a bécsújhelyi püspökség fennállása alatt püspöki kápolnaként szolgált (1480-1785). Ma a katolikus továbbképzési központ kápolnája, illetve a főplébánia hétköznapi szentmiséjének a helye.

A bécsújhelyi és környéki híveknek szívből kívánjuk, hogy az új-régi helyen tartandó magyar szentmisék szolgáljanak hitbéli növekedésükre és kísérje őket Isten bőséges áldása.

Wir geben mit grosse Freude bekannt, dass die Ungarn in und um Wr. Neustadt nach 10-jährige "Wanderung" , am 27. Jänner 2013 in die Katharinen-Kapelle zurückkehren .
Probst Karl Pichelbauer von der Dompfarre Wr. Neustadt und Dechant Pfarrer Ferenc Simon, Oberseelsorger der Ungarn in Österreich, sind am Feiertag der Heiligen Drei Könige übereingekommen, dass die Ungarn die Heilige Messe in jedem Monat am letzten Sonntag um 17:00 Uhr dort feiern können. Wegen Renovierung der Katharinen-Kapelle sind die Gläubigen zuletzt in der Kapelle des Hl. Josef, davor in der Kirche der Heiligen Familie zusammengekommen. Die ungarische Eucharistie-Feiern in Wr. Neustadt blicken auf eine Tradition von mehreren Jahrzehnten zurück. Die Katharina-Kapelle befindet sich in unmittelbare Umgebung des Domes, im Gebäude der Probstei, ist aber von der Strasse aus auch leicht zugänglich. Die Kapelle diente früher, als Wr. Neustadt noch Bistumssitz war, als Bischofskapelle (1480-1785). Heute ist es die Kapelle des Zentrums der Katholischen Wieterbildung, bzw. an Wochentagen Stätte der Heiligen Messe der Dompfarre .

Wir wünschen den Gläubigern in und um Wr. Neustadt vom Herzen, dass die alte-neue Stätte der ungarischen Heiligen Messen dem Wachsen in Glauben dienen möge und Gottes reichliche Segen möge sie begleiten.


E határszéli város három ízben is szerepelt történelmünkben.
Mátyás király 1487 január 13-án érkezett Bécsből a város ostromló táborba, és augusztus 17-én egyezség útján el is foglalta. A legenda szerint Mátyás király ez alkalommal ajándékozta Bécs-Újhely polgárainak az úgynevezett Corvin-kupát, melyet császári és magyar királyi jelvényekkel díszítve, még III. Frigyes német-római császár készíttetett a Mátyással kötött béke emlékére 1463-ban. Ezt az aranyozott ezüstserleget ma is őrzik a városi elöljáróság levéltárában. Képe legutóbb Fraknói: Mátyás király cimű művében jelent meg (Magyar Történelmi Életrajzok. 1890. VI. köt.). Szakszerű leírását dr. Mayer J. adta az Archaeologiai Értesítő 1891. évf. 26. lapján. Ugyanott őrzik e korból Mátyás király arcképét, valamint azt a nyerget és teljes lószerszámot, melyet szintén Mátyás ajándékozott a városnak.
Másodszor 1671-ben játszott szerepet Bécsújhely a magyar történelemben. Április 30-án az itteni fegyvertárban fejezték le Zrínyi Pétert és Frangepán Ferencet. A szomorú tény helyét máig mutatja egy gondosan megújított felirat a régi fegyvertári épületen. A főtemplom falán a torony alatt egy sírkő látható az alábbi latin szöveggel: „Hoc in tumulo jacent Comes Petrus Zrinyius Banus Croatiae, et Marchio Franciscus Frangepan, ultimus familiae. Qui quia coecus coecum duxit, ambo in foveam occidere”. Ez után egy palloson nyugvó két halálfej van kivésve, mely alatt e sorok: „Discite mortales, casu discite nostro observare fidem Regibus atque Diis. Anno Domini MDCLXXI. Die XXX. aprilis, hora IX”. A kőtáblák felirata német és horvát nyelven is olvasható. 1701-ben II. Rákóczi Ferencet Eperjesen elfogva ide hurcolták ugyanabba a börtönbe, melyből 30 évvel azelőtt nagyapja, Zrínyi Péter a vérpadra került. Rákóczi a börtönből
Gottfried Lehmann császári kapitány segítségével november 7-én megszökött, Lengyelországba menekült, ahonnan másfél év múlva egy hadcsapat élén vonult be hazájába. Segítőjét, Lehmann kapitányt halálra ítélték, és kivégezték, testét felnégyelték.
Az 1834-es tűzvész után, amely csak 14 házat kímélt meg, egészen újjá kellett építeni. 1890-ben 24 000 lakosa volt. A második világháborúban jelentős pusztulás érte a szövetségesek bombázásai során, így többek között 1944. május 24-én is.

Baden

A hónap második vasárnapján 16.30 órakor magyar szentmise
utána magyar est szeretetvacsorával
(kivéve június, július, augusztus)

Hely: 2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74

Információ: Jakab Peter 0664 85 694 60

Kulturklub

A Szent István otthonban
(1070, Döblergasse 2/30b)
Több info:
http://www.kmem.at/

Fiatal Családosok


A Család csoport általában minden hónap harmadik vasárnapján délután a magyar szentmise után 13 órától szokott közösen összejönni, az Am Tabor plébánián (1020 Bécs, Hochstettergasse 1). Közös ebéd után beszélgetés, majd 15 órakor Simon atya, vagy egy meghívott vendég felnőtt hittant tart. Ez idő alatt a gyerekekkel külön foglalkoznak a fiatalok az ifjúsági csoportból. Közösen társasjátékokat játszanak, énekelnek, barkácsolnak.

Összejöveteleink nagyszerű lehetőségek arra, hogy a magyar gyerekek együtt lehessenek, magyarul beszélhessenek, barátságok kialakulhassanak. A magyarságunk fennmaradására, a nyelvünk ápolására, és a hovatartozásunk megerősítésére fontos, hogy így együtt lehetünk.

De nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is így ismerkedhetünk, közelebb kerülünk egymáshoz, hiszen egy jó közösségnek az az alapja, hogy ha beszélgetünk, ismerjük egymást, és van kapcsolat közöttünk. Ezért szívesen várunk és hívunk minden érdeklődőt.

Érdeklődni lehet magyar egyházközségnél Tel: +43 1 5264972