Advent második vasárnapja

Márk 1,1-8
A szent liturgia advent második vasárnapján Izajás és Keresztelő Szent János szavát hallatja velünk. Az evangéliumi nyitányban e két hang összecsendül. Izajás távolból hirdette a Megváltó eljöttét, nemzedékek itták szomjas szívvel biztató szavait: „Íme, Isten, az Úr, eljön hatalommal.” Keresztelő Szent János Krisztus közvetlen eljöveteléről tett tanúságot és a megtérésre való felhívása visszhangozta Izajás próféta szavát is, amellyel bátorította a száműzetés keserveiben megritkult, reményvesztett népet és készítette őket a hazatérésre.
Tanulságos megfigyelni, hogyan, milyen szavakkal bátorítja Izajás próféta Izrael idegenbe szakadt fiait és leányait. Nem ígér nekik fényes, szebb jövőt, amint azt a világ politikusai teszik oly könnyedén. Izajás csendesen a Jóistenről beszél nekik, aki nem felejtette el népét, hanem maga siet eléjük, hogy megszabadítsa őket.Szentmise 11.00 órakor majd elsőáldozási és bérmálkozási felkészítő

Advent minden vasárnapján 12 órától Bibliaóra - Lectio Divina

Téma: Nemzetek világosságává

Mi a Lectio Divina?
Az isteni olvasást (Istentől származó olvasmány) bencés módszernek is szokás nevezni, mivel a bencés rend közvetítésével terjedt el, ám történelmi kialakulása visszanyúlik a rabbi és tanítványai elmélkedéseihez (haga). Már Órigenész theia anagnoszisznak nevezi, és a keresztény lelkiség alapjának tartja. Lényegében három részre tagolódik: olvasás (lectio); elmélkedés (meditatio); ima (oratio). Ehhez kapcsolják negyedikként a cselekvést (actio).

Az első keresztény évszázadokban az imádság laikusok és szerzetesek részére egyaránt javasolt imaformát úgy hívták, hogy lectio divina, mely „isteni olvasást” jelent. Egy-egy szentírási szakasz többszöri meghallgatása által a belső figyelem egyre mélyebb szinten tud működni. A lectio divina segítségével három szinten is lehet imádkozni. A szent szöveg meghallgatását egy, a szavakon történő reflexió követi, ez a meditatio szakasza. Ezt követi az érzelmek bevonása az imába, párbeszéd Istennel, az oratio, majd a legmélyebb szint a contemplatio, amikor az ember elnyugszik Isten jelenlétében. Az adventi „Lectio Divina” alkalmai során közösségben és imádságos módon szeretnénk együtt olvasni Isten Igéjét.